Blaffert

1. Bes du geck, Sting, dä Blaffert es got.Simrock, 1119.


2. Bonn1, säd Fei2, do drêt (kackte) he ennen Blaffer3 ut. (Meurs.) – Firmenich, I, 407, 420; Hoefer, 271.

1) Gut.

2) Fink, Sophie.

3) Westfälische Münze.


3. Wo m'r met Blawferte1 öm sich werf, mösse de Stüvre net rar sen. (Düren.) – Firmenich, I, 484, 92.

1) Grosse blechartige Silbermünzen, sonst auch Blechkappen genannt. Vgl. Frisch, Wörterbuch, I, 103, Blappert. Nach Schmeller, I, 337, Plappart, eine ursprünglich ausländische, einen Groschen geltende Münze. (Vgl. Frommann, IV, 111, 52; V, 51.)

Quelle:
Karl Friedrich Wilhelm Wander (Hrsg.): Deutsches Sprichwörter-Lexikon, Band 1. Leipzig 1867, Sp. 391.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: