Soldaten beim Brückenbau.

Soldaten beim Brückenbau
Verlag: R & K L.