Soldaten beim Brückenbau.

Soldaten beim Brückenbau [2]
Verlag: R & K L.