Gesinnung

[873] Gesinnung: vgl. ÜBERWEG, Welt- u. Lebensansch. S. 437. NATORP, Socielpäd.2, S. 109.

Quelle:
Eisler, Rudolf: Wörterbuch der philosophischen Begriffe, Band 2. Berlin 1904, S. 873.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: