D'Alembert

[113] D'Alembert s. d'Alembert.

Quelle:
Eisler, Rudolf: Philosophen-Lexikon. Berlin 1912, S. 113.
Lizenz: