De junge Wętfru

[211] Wenn Abends roth de Wulken treckt,

So denk ik och! an di!

So trock verbi dat ganze Heer,

Un du weerst mit derbi.


Wenn ut de Böm de Blœder fallt,

So denk ik glik an di:

So full so menni brawe Jung,

Un du weerst mit derbi.


Denn sett ik mi so truri hin

Un denk so vęl an di.

Ik ęt alleen min Abendbrot –

Un du büst nich derbi.

Quelle:
Klaus Groth: Quickborn. Volksleben in plattdeutschen Gedichten, Berlin 1968, S. 211-212.
Lizenz:
Kategorien:
Ausgewählte Ausgaben von
Quickborn
Quickborn
Klaus Groth's Gesammelte Werke: Erster band. Quickborn
Quickborn: Volksleben in Plattdeutschen Dichtungen Ditmarscher Mundart, Volume 2 (German Edition)