4. Voer Doer

[361] Lat mi gan, min Moder slöppt!

Lat mi gan, de Wächter röppt!

Hör! wa schallt dat still un schön!

Ga! un lat mi smuck alleen![362]


Süh! dar liggt de Kark so grot!

An de Mür dar slöppt de Dod.

Slap du sund un denk an mi!

Ik dröm de ganze Nacht vun di.


Moder lurt! se hört't gewis!

Nu's genog! – adüs! adüs!

Morgen Abend, wenn se slöppt,

Bliv ik, bet de Wächter röppt.

Quelle:
Klaus Groth: Quickborn. Volksleben in plattdeutschen Gedichten, Berlin 1968, S. 361-363.
Lizenz:
Kategorien:
Ausgewählte Ausgaben von
Quickborn
Quickborn
Klaus Groth's Gesammelte Werke: Erster band. Quickborn
Quickborn: Volksleben in Plattdeutschen Dichtungen Ditmarscher Mundart, Volume 2 (German Edition)