Personen.

Herolt


Narrengiesser (meyster)


Des narrengiessers knecht


Der alt narr


Des alten narren knecht


Der erst narr

Der ander narr

Der dritt narr, , so man gossen hat


Negerin


Magt


Buler


Trincker


Spyler


Gottslesterer (Alchimist)


Handtwercksman Martin Scherer


Bergherr Hanß Hammer


Schatzgraber


Weydman


Astronomus


Schutz


Hoffertig


Wanderer


Kauffman


Kriegßman.
[122]


Quelle:
Georg Wickram: Werke. Band 5, Tübingen 1903, S. 122-123.
Lizenz:
Kategorien: