εἰ δέ

[723] εἰ δέ, wenn aber, einem vorangegangenen εἰ, εἰ μέν entsprechend, von Hom. an überall. Häufig aber auch elliptisch, εἰ δὲ καὶ αὐτοί, φευγόντων Il. 9, 46, wo man aus dem Vorangehenden, εἰ δέ τοι αὐτῷ ϑυμὸς ἐπέσσυται ὥστε νέεσϑαι, ἔρχεο – ἀλλ' ἄλλοι μενέουσινἈχαιοί, leicht ergänzt νέεσϑαι ἐϑέλουσι, wenn aber auch sie wollen, so mögen sie fliehen. Auffallender ist Plat. Euthyd. 285 c εἰ μὲν βούλεται, ἑψέτω, εἰ δ', ὅ, τι βούλεται, τοῠτο ποιείτω, wo »wenn er aber (nämlich etwas Anderes will)« fast für εἰ δὲ μή zu stehen scheint, aber diese Negation absichtlich nicht so bestimmt ausgedrückt wird; vgl. Conv. 212 c Alc. I, 114 b; εἰ μὲν βούλει φρονήσει, εἰ δὲ βούλει ἰσχύϊ, εἰ δέ, καὶ πλήϑει ἢ χρήμασιν Rep. IV, 432 a; Soph. Ant. 718 εἰ δ' οὖν, φιλεῖ γὰρ τοῠτο μὴ ταύτῃ ῥέπειν ist mehr eine Aposiopesis. Vgl. Plat. Apol. 34 d. S. noch εἰ μή.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 723.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: