κατα-φημίζω

[1388] κατα-φημίζω, 1) ein Gerücht verbreiten; κατεφάμιξέ μιν καλεῖσϑαι, sie verbreitete die Sage, daß er so heiße, Pind. Ol. 6, 58; in späterer Prosa, Plut. Cic. 41; pass., καταπεφήμισται δὲ καὶ πεπίστευται, die Sage geht u. wird geglaubt, Pol. 16, 12, 3. – 2) für Jemanden nennen, bestimmen, weihen; ϑρόνον Ἀλεξάνδρῳ καταπεφημισμένον Plut. Eumen. 13; Pol. 5, 10, 8. Vgl. καταφατίζω.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1388.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika