παρδαλί-αγχες

[509] παρδαλί-αγχες, τό, Beiname einer Pflanze, an der der Panther erstickt; Arist. H. A. 9, 6; Diosc.; Nic. Al. 38.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 509.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: