ἀ-κέφαλος

[71] ἀ-κέφαλος, kopflos (κεφαλή); bei Her. 4, 191 sind die ἀκέφαλοι fabelhafte Geschöpfe in Libyen; σώματα. νεκροί. Plut. Mar. 44 Galb. 28. – Uebertr., ohne Anfang, λόγος Plat. Phaedr. 264 c; ohne Vollendung, Legg. VI, 752 a; vgl. Luc. Scyth. 9 ἐπάγω τῷ μύϑῳ τὸ τέλος, ὡς μὴ ακέφαλος περινοστοίη; – αἵρεσις ἀκ., Partei ohne Parteihaupt, Suid. K. S. – Bei den Gramm. στίχοι, Herameter, die mit kurzer Sylbe anfangen; s. Athen. XIV, 632 d. – Bei Artemidor. 1, 35 u. VLL. = ἄτιμος. das römieche capite deminutus.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 71.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: