ἀ-κοινώνητος

[75] ἀ-κοινώνητος, 1) nicht Theil habend, νόμων Plat. Legg. XI, 914 c; συνουσίας VI. 768 b. – 2) ungesellig, Plat. Legg. VI, 774 a, wie Cic. Att. 6, 3; Luc. mit μόνος verb., Vit. auct. 10; unfreundlich, Plut.; – τὸ τοῖς κακοῖς ἀκ., was sich nicht mit Schlechtem vereinigt, Arist. Top. 3, 2, wie Diod. S. 4, 81; Ἄρτεμιν τοῖς γάμοις ἀκοινώνητον; vgl. Eur. Andr. 469. – Nicht zum Gemeingut geeignet, neben τὰ ἄμικτα Plut. Lyc. 15. – Adv. -τως, unfreundlich, neben arroganter, Cic. Att. VI, 1.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 75.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: