ἀ-σινής

[370] ἀ-σινής, ές (σίνομαι), 1) unversehrt, Od. 11, 110. 12, 137; βίοτος Aesch. Ch. 1013; Spt. 808; Her. 2, 114 u. öfter. – 2) nicht verletzend, δαίμων, d. i. schützend, Aesch. Ag. 1314; Her. 1, 105; ἡδοναί, unschädlich, Plat. Legg. II, 670 d; Folgde; adv. ἀσινῶς Xen. An. 2, 3, 27; ἀσινέστατα 3, 3, 4.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 370.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: