ἐκ-ποιέω

[775] ἐκ-ποιέω, 1) heraus-, losmachen, ἑαυτὸν τοῦ δικαστηρίου Philostr.; absolut, den Samen lassen, Arist. H. A. 10, 4. Bes. – a) ein Kind zur Adoption weggeben, ϑυγατέρα εἰς ἕτερόν τι γένος ἐκποιήσας, zur Adoption in ein anderes Geschlecht, D. Cass. 60, 33, wie αὑτὸν εἰς τὸ Μαλλίου γένος 39, 17; im pass., κἂν ἐκποιηϑῇ Is. 7, 25, vgl. ἐκποίητος. – b) veräußern, verkaufen, Phereer. in B. A. 379, 28. – 2) fertig machen, zu Stande bringen, ἐκτελέσαι B. A. 93, aus Sophron; bes. von Gebäuden u. Schiffen, προπύλαια, Πυραμίδα, Her. 2, 175. 136; ἐξεποιήϑη τὰ ἀνώτατα πρῶτα 2, 125; τὰς ὁδοὺς γεφύραις, durch Brücken in Stand setzen, D. L. 68, 15. – 3) ausreichen, auslangen, προςόδων εἰς τοῦτο ἐκποιουσῶν Ath.; bes. imperson., ἐκποιεῖ, es reicht hin, auch = es ist möglich, Poll. 9, 154 aus Lys.; περὶ τούτων ἐν τοῖς ἑξῆς σαφέστερον ἐκποιήσει κατανοεῖν Pol. 2, 24, 17. – 4) Med., aus sich hervorbringen, erzeugen, Ar. Par 708 Ach. 255.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 775.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: