ἐκ-πονέω

[775] ἐκ-πονέω, ausarbeiten, 1) durch Arbeit vollenden, fertig machen; μέτρον ἐπιτακτόν Pind. P. 4, 236; ἄκη Aesch. Suppl. 362; δέκα σάμβαλα Sappho 38; ὑψηλὰ τείχη Ar. Av. 379; δολιχὰν τρίβον Mnas. 13 (VII, 212); κἠμὲ μαλϑακὸν ἐξεπόνασε σιδαρέω, machte mich aus einem eisernen zu einem weichen, Theocr. 29, 24; künstlich ausarbeiten, τὸ εὐπρεπὲς τοῦ λόγου Thuc. 3, 38; διαφερόντως γεγραμμένοις καὶ ἐκπεπονημένοις διαγράμμασι Plat. Rep. VII, 529 e; wie unser »ausgearbeitet«; daher πέπλοισιν ἐκπονεῖ, schmücket, Eur. Hipp. 632; ὅπλα εἰς κόσμον ἐκπεπονημένα Xen. Hell. 4, 2, 7; οὐρανίσκοι ποικίλμασιν ἐκπεπονημένοι, gestickt, Ath. XII, 539 e. Uebh. ins Werk setzen, ausführen, τὰ ἐντεταλμένα Eur. Phoen. 1648, vgl. Ion 1040, u. im med., Eur. Med. 241 u. Sp. – 2) erarbeiten, durch Arbeit erwerben, σῖτα Xen.; Etwas erreichen, ϑεοὺς ἄκοντας φράζειν ἃ μὴ ϑέλουσιν, sie dazu bewegen, Eur. Ion 375; auch mit ὅπως, es dahin bringen, daß, Or. 653. – 3) ausarbeiten das Gegessene, verdauen, τὴν δίαιταν Xen. Cyr. 1, 2, 16; Mem. 1, 2, 4; τὴν τροφήν Arist.; auch absolut, Xen. Oec. 11, 12. – 4) bearbeiten, νειούς, ἀγρούς, Theophr. 16, 94 u. a. Sp.; ταύτην τὴν ὕλην ἐκπονοῠσαι τέχναι Plut. Pericl. 12; – den Körper durch Anstrengung üben, διὰ τὸ ἐκπεπονῆσϑαι τὰ σώματα, weil sie ihren Körper an Anstrengungen gewöhnt hatten, Xen. Cyr. 3, 3, 57; Hell. 6, 4, 28 u. öfter; τὰ πρὸς πόλεμον, üben, eifrig betreiben, Cyr. 5, 1, 29 u. öfter; ὀρχήσεις Pol. 4, 20, 12; u. so im med., Plat. Legg. VIII, 834 e; auch geistig, durch Unterricht bilden, Ἀχιλλῆα Χείρων ἐξεπόνασε Eur. I. A. 209; βίον, sich mühsam durch das Leben durcharbeiten, Hipp. 467; ἄϑλους, Kämpfe mühselig bestehen, Theocr. ep. 20, 5; βίον γυμνήτην, vom Diogenes, Antp. Sid. 80 (VII, 65); absolut, sich abmühen, παρ' ἀσπίδα Eur. Or. 653, Suppl. 218; μαϑεῖν, zu lernen, Ep. ad. [775] 168 (App. 182). Auch im med., Ael. H. A. 9, 7 u. a. Sp. – 5) herausbringen, erforschen; Eur. Andr. 1052; τὴν τεκοῠσαν Ion 1355; ἄλλης ἐκπόνει μνηστεύματα γυναικός, suche auf, wirb um ein anderes Weib, Hel. 1514. – 6) τῶν δ' ἐμῶν τέκνων οὐκ ἐκπονήσω ϑάνατον Eur. Herc. Fur. 581, ich werde durch meine Anstrengung den Tod nicht abwenden. – 7) niederarbeiten, aufreiben, φροντίσι Plut. Oth. 9; vgl. νυνὶ ἐκπεπόνηνται τελέως Strab. 5, 4, 11.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 775-776.
Lizenz:
Faksimiles:
775 | 776
Kategorien: