ὑπο-στατικός

[1233] ὑπο-στατικός, ή, όν, sich darunter stellend, sich einer Sache unterziehend, sie ertragend, standhaft, muthig, δεινῶν ὑποστατικὰ ἕξις neben ἀντερειστικά, Metop. Pythag. bei Stob. Floril. 1, 64; Arist. eth. eud. 2, 5; ἔν τινι, D. Sic. 20, 78; so ὑποστατικῶς, Pol. 5, 16, 4; – zur Substanz gehörig, substantiell, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1233.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: