ὑπ-αν-ίστημι

[1182] ὑπ-αν-ίστημι (s. ἵστημι), allmälig aufstellen od. in die Höhe richten. – In den intr. tempp. u. dem med. sich erheben, aufstehen, Theogn. 485; vom aufgejagten Wilde, aufspringen, Xen. Cyr. 2, 4, 19; τῆς ἕδρας, τῶν ϑάκων τινί, vor Einem vom Sitze aufstehen, um ihm seinen Platz einzuräumen od. ihm seine Ehrfurcht zu bezeigen, Ar. Nubb. 991 Xen. Conv. 4, 31 Lac. 15, 6; ἀπὸ τῶν ϑάκων, Hier.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1182.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: