Aischines aus Athen

[7] Aischines aus Athen, um 400 v. Chr. –

Schriften: Sieben Dialoge. – Vgl. DIOG. LAËRT. II, 60 ff. – HERMANN, De Aeschinis Socratici reliquiis, 1850.

Quelle:
Eisler, Rudolf: Philosophen-Lexikon. Berlin 1912, S. 7.
Lizenz: