Apollodoros aus Athen

[19] Apollodoros aus Athen, um 140-100 v. Chr. = Epikureer.

Quelle:
Eisler, Rudolf: Philosophen-Lexikon. Berlin 1912, S. 19.
Lizenz: