Riis, Jacob A.: Reporterbüro in der Mulberry Street 301, Dictionary of American Biograpy (Lexikon der amerikanischen Biograpie)

Riis, Jacob A.: Reporterbüro in der Mulberry Street 301, Dictionary of American Biograpy (Lexikon der amerikanischen Biograpie)
Fotograf:Riis, Jacob A.
Aufbewahrungsort:New York
Sammlung:Museum der Stadt
Land:USA
Kommentar:Szene