Aanten int Water

[124] Aanten int Water,

Wat vœrn Gesnater!

Aanten in Dik,

Wat vœrn Musik!


De Wart is wat heesch: Wat wat wat schüll wi ęten?

Murt, inne Murt, inne Grund is dat fett!

Höja! de graue fangt lud an to ręden:

Quark un warm Water! un alle ropt mit.[125]


Aanten int Water,

Wat vœrn Gesnater!

Aanten in Dik,

Wat vœrn Musik!


De Rünnsteen hentlank all int Trünneln un Snappeln!

Barbeent un plattföt, un jümmer vergnögt!

Hier is de Kœkenguß! Beersupp mit Appeln!

Wackeli, gackeli – süh, wa se sökt!


Aanten int Water,

Wat vœrn Gesnater!

Aanten in Dik,

Wat vœrn Musik!


Nu oppen Wall! un nu ropt wi de Günner!

Nu kamt se an, un nu gift dat en Snack.

Nu fleegt wi dal un nu dukt wi uns ünner!

All dat warm Water löppt blank vunne Nack!


Aanten int Water,

Wat vœrn Gesnater!

Aanten in Dik,

Wat vœrn Musik!


Wat wat wat wüllt wi? nu wüllt wi na'n Misten.

Hör! se döscht Weten! wi krupt dœr de Rill!

Kamt man! man sachden! op Töntjen! mit Listen!

Nückt mit den Kopp, un ęt gau, un swigt still![126]


Aanten int Water,

Wat vœrn Gesnater!

Aanten int Stroh –

Wat vœrn Halloh!


Dar kumt de Kœksch! neiht man ut, brukt de Flünken!

Hoch œwern Tun, un koppheister na'n Dik!

Swimm' as de Pocken, un flegen as Lünken,

Klok as en Minsch – un so dick! un so dick!


Aanten int Water,

Wat vœrn Gesnater!

Aanten in Dik,

Wat vœrn Musik!

Quelle:
Klaus Groth: Quickborn. Volksleben in plattdeutschen Gedichten, Berlin 1968, S. 124-127.
Lizenz:
Kategorien:
Ausgewählte Ausgaben von
Quickborn
Quickborn
Klaus Groth's Gesammelte Werke: Erster band. Quickborn
Quickborn: Volksleben in Plattdeutschen Dichtungen Ditmarscher Mundart, Volume 2 (German Edition)