[Inn Klockenthorn babn Karkenboen]

[328] Inn Klockenthorn babn Karkenbœn

Dar geit en Rad mit isern Tähn,

Un wenn de ole, de dowe, de Küster ni weer,

So keem der keen starbens Minsch, vunne ganze Eer.


De Möllerbursch sitt ganz alleen,

He süht in dat Rad, dat drift de Steen

Un wenn de ole, de dowe, de Küster sin Dochder ni weer,

Wat kunn der so lusti sik dreihn oppe ganze Eer?

Quelle:
Klaus Groth: Quickborn. Volksleben in plattdeutschen Gedichten, Berlin 1968, S. 328-329.
Lizenz:
Kategorien:
Ausgewählte Ausgaben von
Quickborn
Quickborn
Klaus Groth's Gesammelte Werke: Erster band. Quickborn
Quickborn: Volksleben in Plattdeutschen Dichtungen Ditmarscher Mundart, Volume 2 (German Edition)