Hell int Finster

[307] Hell int Finster schint de Sünn,

Schint bet deep int Hart herin;

All wat kold is, dump un weh,

Daut se weg, as Is un Snee.


Winter weent sin blanksten Thran,

Vœrjahrtsathen weiht mi an,

Kinnerfreid so frisch as Dau

Treckt mi dœr vunt Himmelsblau.


Noch is Tid! o kamt man in,

Himmelblau un Vœrjahrssünn!

Lacht noch eenmal warm un blid

Deep int Hart! o noch ist Tid.

Quelle:
Klaus Groth: Quickborn. Volksleben in plattdeutschen Gedichten, Berlin 1968, S. 307-308.
Lizenz:
Kategorien:
Ausgewählte Ausgaben von
Quickborn
Quickborn
Klaus Groth's Gesammelte Werke: Erster band. Quickborn
Quickborn: Volksleben in Plattdeutschen Dichtungen Ditmarscher Mundart, Volume 2 (German Edition)