Min Modersprak

Min Modersprak, wa klingst du schön!

Wa büst du mi vertrut!

Weer ok min Hart as Stahl un Steen,

Du drevst den Stolt herut.


Du bögst min stiwe Nack so licht

As Moder mit ęrn Arm,

Du fichelst mi umt' Angesicht

Un still is alle Larm.[1]


Ik föhl mi as en lüttjet Kind,

De ganze Welt is weg.

Du pust mi as en Vœrjahrswind

De kranke Boss torecht.


Min Obbe folt mi noch de Hann'

Un seggt to mi: Nu bę!

Un »Vaderunser« fang ik an,

As ik wul fröher dę.


Un föhl so deep: dat ward verstan,

So sprickt dat Hart sik ut.

Un Rau vunn Himmel weiht mi an

Un Allns is wedder gut!


Min Modersprak, so slicht un recht,

Du ole frame Ręd!

Wenn blot en Mund »min Vader« seggt,

So klingt mi't as en Będ.


So herrli klingt mi keen Musik

Un singt keen Nachtigall;

Mi lopt je glik in Ogenblick

De hellen Thran hendal.

Quelle:
Klaus Groth: Quickborn. Volksleben in plattdeutschen Gedichten, Berlin 1968, S. 1-2.
Lizenz:
Kategorien:
Ausgewählte Ausgaben von
Quickborn
Quickborn
Klaus Groth's Gesammelte Werke: Erster band. Quickborn
Quickborn: Volksleben in Plattdeutschen Dichtungen Ditmarscher Mundart, Volume 2 (German Edition)