Kragenvogel (Chlamydodera maculata). 2/5 natürl. Größe. (Nach Wolf.)

Kragenvogel (Chlamydodera maculata). 2/5 natürl. Größe. (Nach Wolf.)
Auflösung: 1.398 x 1.120 Pixel