Fg. 55. Hlb. Tergite v. Oxytelus.

Fg. 55. Hlb. Tergite v. Oxytelus.
Auflösung: 325 x 881 Pixel