κατα-θύμιος

[1349] κατα-θύμιος, bei Her. auch 3 Endgn, wie γυνὴ καταϑυμία Anitipho bei Stob. Floril. 68, 37; a) im Sinne, am Herzen liegend; μηδέ τί τοι ϑάνατος καταϑύμιος ἔστω, d. i. denke nicht an den Tod, Il. 10, 383, vgl. 17, 201. – b) nach dem Sinne, erwünscht; ὄφρα ἔπος εἴπωμι τό μοι καταϑύμιόν ἐστιν Od. 22, 392; so bei den Folgdn; Theogn. 617. [1349] 1082; ἐούσης τῆς γυναικός οἱ καταϑυμίης Her 5, 39; öfter bei Sp., wie Muson. in Stob. Floril. 67, 20; εἰ καταϑύμιον μὲν αὐτοῖς Antiphil. 18 (IX, 263); D. L. 2, 5. – Adv., Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1349-1350.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika