κατα-φαρμάσσω

[1387] κατα-φαρμάσσω, dasselbe, a) vergiften, in tmesi, κατά με ἐφάρμαξας Her. 2, 181. – b) bezaubern, [1387] κατεπᾴδων καὶ καταφαρμάσσων τῷ λόγῳ τὸν Διονύσιον Plut. Dion. 14.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1387-1388.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika