Ebert, Johann Jakob

[147] Ebert, Johann Jakob, 1737-1805, Prof. in Wittenberg. = Popularphilosoph, Wolffscher Standpunkt.

SCHRIFTEN: Unterweisung in d. Anfangsgründen d. Vernunftlehre, 5. A. 1790. – Der Philosoph für jedermann, 1784, u. a.

Quelle:
Eisler, Rudolf: Philosophen-Lexikon. Berlin 1912, S. 147.
Lizenz: