1101[214] b.

Wenn de Dag' fang'n an tau lengen

Fangt de Winter an tau strengen.


Fromm.

Quelle:
Karl Bartsch: Sagen, Märchen und Gebräuche aus Meklenburg 1–2. Band 2, Wien 1879/80, S. 214.
Lizenz:
Kategorien: