Min Platz voer Doer

[255] De Weg an unsen Tun hentlank

Dar weer dat wunnerschön!

Dar weer des Morns min eersten Gank

Int Gras bet anne Kneen.


Dar spęl ik bet to Schummern hin,

Dar gev dat Steen un Sand;

Des Abends hal mi Obbe rin

Un harr mi bi de Hand.[256]


Denn wünsch ik mi, ik weer so grot,

Dat ik der rœwer seh,

Un Obbe meen, un schütt den Hot,

Dat keem noch vęls to fröh.


Dat keem so wit, ik heff se sehn,

De Welt dar buten vœr:

Ik wull, se weer man half so schön,

As do min Platz vœr Dœr.

Quelle:
Klaus Groth: Quickborn. Volksleben in plattdeutschen Gedichten, Berlin 1968, S. 255-257.
Lizenz:
Kategorien:
Ausgewählte Ausgaben von
Quickborn
Quickborn
Klaus Groth's Gesammelte Werke: Erster band. Quickborn
Quickborn: Volksleben in Plattdeutschen Dichtungen Ditmarscher Mundart, Volume 2 (German Edition)