Se lengt

[261] De See is vuller Water,

Dat Hart is luter Blot,

Un kumt de Maan an Hęben,

So stiggt un fallt de Floth.


Un seeg ik em vun widen,

So stiggt mi all dat Blot:

So stiggt de See un fallt se,

Un kumt un ebbt de Floth.


An Hęben treckt de Wulken,

To Föten rullt de See,

De Welt is grot un eensam,

Min Hart so lütt un weh.[262]


Ob hell de Sünn der baben?

Un achter grön dat Land?

Ik seeg man grau un düster

Den Nęwel op den Strand.


De Sünn de sackt int Water,

De Hadbar kumt ut't Reth.

De See is noch int Wogen,

Se singt ęr Abendleed.


Wat dar ut Water kluckert,

Dat is de wille Swan:

Wat hett he noch to ropen

Æwer de glatte Bahn?


Ut Duff un Nęwel blinkert

Vun widen noch en Kahn:

Wull weet? dar seht ok Ogen

Torügg mit düstre Thran. –


Wa much ik swimm' un sęgeln

So ruhi as de Swan,

Oder mit de Wulken

Un mit de stille Maan!


Ik much wul as de Hadbar

To Hus so still un kleen:

Nu sta ik hier ant Water

Un hör de Waggen tehn.

Quelle:
Klaus Groth: Quickborn. Volksleben in plattdeutschen Gedichten, Berlin 1968, S. 261-263.
Lizenz:
Kategorien:
Ausgewählte Ausgaben von
Quickborn
Quickborn
Klaus Groth's Gesammelte Werke: Erster band. Quickborn
Quickborn: Volksleben in Plattdeutschen Dichtungen Ditmarscher Mundart, Volume 2 (German Edition)