Hartleed

[263] Wat weenst du di de Oogen blank?

Segg an: wat deit di weh?

Is Vader krank, is Moder krank?

Is Broder ut to See?


»Och ne! mit Vader hett' keen Noth,

Un Moder spinnt dat Flass,

Doch weert em bęter, weer he dot

Un ünnert gröne Gras.[264]


Ja bęter leeg he kold un still

Al ünnern Likensteen.

De Wind is lud, de See is wild,

– Un ik mutt weenn un weenn.«


Un gung de See ok noch so krus

Un noch so arg to Kehr:

Al menni Schipper keem to Hus,

De lang vergęten weer.


So ween di nich de Ogen blank,

Un wisch di man de Thran;

En junge Blot, en nie Plank

De ward ni ünnergan.


»Un leeg he inne depe See,

Dat weer em wul to günn',

Dar hör he nix vun Angst un Weh

Un Schimp un Schann un Sünn. –


Dar keemn Soldaten, blink un blank,

De weern so smuck to sehn,

Dar gungn Soldaten flink un frank,

Do fung ik an to ween.


Un ween mi noch de Ogen ut,

Un bün so hartsbedröft,

He weer so junk, he weer so gut,

Ik harr em Allens lövt.[265]


He weer so junk, he weer so slank,

He sä, he keem so bald,

Nu hör ik al de Węken lank,

Wa Lof un Blœder fallt.


Un kumt he nu un nimmermehr,

Wo schall ik eenmal hin!

So sack ik as dat Lof na Eer

Vœr Schimp un Schann un Sünn.«

Quelle:
Klaus Groth: Quickborn. Volksleben in plattdeutschen Gedichten, Berlin 1968, S. 263-266.
Lizenz:
Kategorien:
Ausgewählte Ausgaben von
Quickborn
Quickborn
Klaus Groth's Gesammelte Werke: Erster band. Quickborn
Quickborn: Volksleben in Plattdeutschen Dichtungen Ditmarscher Mundart, Volume 2 (German Edition)