παρα-πρεοβεύω

[495] [495] παρα-πρεοβεύω, eine Gesandtschaft untreu, wider den Befehl od. das Beste des Staates verwalten; Dem. 19, 191 vrbdt οἱ προδιδόντες καὶ οἱ παραπρεσβεύοντες καὶ οἱ δωροδοκοῦντες; Aesch.; Folgde, wie Luc. D. D. 20, 4. Häufiger im med., Plat. Legg. XII, 941 a; παρεπρεσβεύσατο εἰς Αἴγυπτον, Dem. 24, 127, öfter; vgl. Poll. 8, 137.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 495-496.
Lizenz:
Faksimiles:
495 | 496
Kategorien: