Mengs, Gg.

[33] Mengs, Gg., Biographie s. Gertrud Büstorff.

‒ Frost im Frühling. Rom. in 2 Bdn. 8. (159) Stuttgart 1897, J. Engelhorn. bar à n –.50; geb. à n –.75

‒ Junge Leiden. Rom. 8. (279) Berlin 1892, O. Janke. n 4.–; wohlfeile Ausg. n 2.–

‒ Vollendung oder Zerstörung? Rom. 8. (324) Dresden 1395, H. Minden. n 3.–; geb. nn 4.–

Quelle:
Pataky, Sophie: Lexikon deutscher Frauen der Feder Bd. 2. Berlin, 1898., S. 33.
Lizenz:
Kategorien: