1) David Rëubenis erste Reisen.

[514] Über diese Reisen in Arabien, Nubien, Afrika, Palästina bis zu seiner Ankunft in Italien gibt sein Tagebuch allein Aufschluß. Pag. 19 das. lautet von ihm selbst erzählt: לודג ךלמה ףסוי יחאו המלש ךלמה ןב דוד ינא לע ךלומ אוהו רובח תנידמב ותוכלמ אסכ לע בשוי אוהו ינממ ינפ תאמ יתעסנ .השנמה הטמ יצהו ןבואר ינבו דג ינב לע אבול ינפל אמורב הלחתב ךלל ילע ווצו םינקז 'ע ויצעויו יחא ךלמה םימי 'י הרה ךרדב רובח רבדמ ןמ םתאמ יתאציו .ה"רי רויפיפא רשא דע .. תועובש 'ה הלוח יתדמעו .... ודיגב יתעגה רשא דע 'ג ףוס םיב ונכלהו ... שוכ ץראל תכלוה תחא הניפסש יתעמש ... שוכ ץראב ןיקאוצ תנידמב ונסנכנ 'דה םויבו תוליל 'גו םימי םיכלוה םירגת הברה םעש יתעמש ןכ ירחא .. םישדח 'ב יתדמעו םהבש לודגל יתארק ינאו .אבש תוכלמב שוכ ץראב השע ךרד לימאקובא רמוע היה ומשו םילאעמשי לש איבנה ינבמ היה אוהו רשא דע םישדח 'ב ךלהמ .... תולודג תורבדמב ומע יתכלהו ... אוה רשא הרמע היה ךלמה םשו שוכ ץרא תוכלמ שארב ונעגה לעו םירוחשה לע ותוכלמו רוחש ךלמ אוהו סולינ רהנ לע ןכוש ומע יתדמע .לואמל הנידמה םשו ... אבש תוכלמ איהו ... םינבלה המ :ילא רמאו וינפל םוי לכב יתוא ארוק היה ךלמהו ... םישדח 'י ינא יתרמאו .... ול יתבשה ינאו ?איבנה ןב וננודא ינממ הצרת איבנה תכרבו יתובא תכרבו יתכרב תא ךל ןתאו ךתוא בהוא תרפכ םוקמ אקימ תנידמב תרחאה הנשב ונילא אבתו ... דמחמ אבו אקימ תנידממ לאעמשי אב הלאה םירבדה רחא .תונוועה ונל אב םימיה הז יכ עדת אלה רמא ... לימקובאו .לימקובא תיבל תחא הרובחב היהנ אוהו ינאו .אקיממ איבנה ינבמ ישילש רבח ךלמה ינפל אבחהב ללוקמה הז ךלה .... .דחי םיחאכ היהנו ינבמ ונניא ,וב ןימאמ (?התא) רשא שיאה הז רמאו יתוא ןישלהו תשא העמש ךכ רחא ... רובח תנידממ ידוהי אוה קר ,איבנה ךבורק הז יכ תאזה ץראב דוע בשת אל .ילא הרמאו .. :ךלמה גורהל םישקבמ םיבר םישנא ... ךלמה לא ךתוא ןישלה ... שדחה ונרבעו ... (לאומלמ .l) לואלמ רקבב יתעסנ ןכ ירחא ...... ךתוא םוקמה הזב הברה םיליפ שיו םיליפל הערמ םשו הברה תורהנ לע הידבוע םוקמ ראנוסב ונעגהש דע ךלהמ (םימי) 'ח ונכלהו ... ראניס ןמ חילשהו ידבעו ינא יתעסנ רקבבו .לאה םוקמהמ רשה איהו אבש תנידמל יתעגהש דע סולינ רהנב םימי 'ה עסמל עסממ אבשמ יתעסנ רקבבו ... םיצעמ םיתב םהל שיו הממשו הברח תוכלמל םימי הרשע יתכלהו ויחא יל ןתנו לימאקובא םוקמ ומש לעגלא ךלמו םרמע תוכלמ תחתו אבש תוכלמ איהו לעגלא ידבעו ינא יתעסנ ךכ רחא םימי 'ג ךלמה ינפל יתבשיו ... ברקובא ומש לודג רש ינפל יתדמעו יקקאטא רהל יתעגהש דע ןקזה ידבעו ינא יתעסנו ... םימי 'ו ותיבב יתדמעו .. בהולא-דבעהליגנוד תנידמל יתעגהש דע םימי 'י רבדמ ךרד בהולא-דבעוןיב ג"פר רדא ח"רב םירצמב יתסנכנ ןכ ירחאו ... םוי יצח ךלהמ רתויה אוהו עבטמה לעב םהרבא 'ר תיבב ונסנכנו ... תושמשה יתעסנו .ג"פר רדאב ה"כב םלשוריל יתסנכנו (....) םירצמב לודג רדא ט"יב הזעמ יתעסנ כ"חאו םימי 'ה הזעב יתדמעו ... םירצממ רדא ג"כ הלפכמה תרעמ םוקמ לא ןורבחב יתסנכנש דע ... ג"פר 'ה ךורב אב ילא ורמאו ילגרו ידי קשנל ... םירמושה ילא ואבו םילשוריל יתכלהו ןורבחמ יתעסנ ךכ רחא ... וננודא ןב וננודא ....

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

[514] In Jerusalem besuchte er alle Moscheen stets als Mohammedaner und angeblicher Nachkomme Mohammeds; er ließ [515] sich in der Omarmoschee einsperren.

.... תועובש 'ח םישדקה שדקב יתינעתהו שדקמה תיבב יתדמעו םירכנתמ םהו ינפל וינקזו ףסוי יחא ךלמהמ םיחולש 'י ואבו (?) ינבוארה דוד תא עסנש רחא שדקמה תיבב ינפל ודמעו ג"פר ןויס ד"כב םלשורימ יתעסנו ... ותוא יתיאר אלו םירצמל יתכלהו ג"פר זומת ו"ט הזעמ יתעסנו ... הזעל יתעגהו ... זומת ד"כב האירדנאסילאב יתעגהו הניפסב יתסנכנו ... טהימאדל ...... יכדרמ 'ר לבוקמה םכחה ינפל אבו ...

Auch in Damiette gerierte er sich bei den Muselmännern als Nachkomme Mohammeds: ןב םכינודא ינא איבנה.

ד"פר ולסכ יצחב האירדנאסילאמ ףסוי תרשמו ינא יתעסנו יתחקלו הלילבו םויב ללפתמו םוי לכב הנעתמ ינאו היה יכ יל הוש אלו ףסוי דעב לכאמ ינימ לכמ האירדנאסילאב וילע יתקעצו םיוג לש םילכב לכוא היהו םירצונה םע ברועמ לכה .הברה םילכאמ ינימ םש יתינקו האידנאקב יתעגהש דע לבק אלו ףסוי רובעב ינאטיפאקה םג ילע םיקעוצ ויה םירצונהו דע הניפסה ישנאל ןייו םחל בנג ףסוי הזש יל רמא ינאטיפאקהו דע ירבד לבקמ היה אל יכ ומע יתלוכי אלו ונממ השוב יל היהש ןתנו הינטיפאקה ונייה שארה תיבב יתכלהו .האיציניוב יתעגהש אל םחל תוליל הששו םימי השש ותיבב יתינעתהו םוקמ יל רחאו .הלילבו םויב יתייה ללפתמו יתיתש אל םימו יתלכא :שדוקה ןושלב ול יתרמאו ירוחאל שיא יתיאר יתלפת יתמלשהש הזב ינאש ךל דיגה ימ :ול יתרמאו .ידוהי ינא יל רמאו ?התא ימ :ול יתרמאו .הוצמ חילש התאש ,ךתרשמ ףסוי בישהו ?םוקמה ידוהיו ןנחלא הז רזח תרחא םעפו .ןנחלא יל רמאו ?ךמש המ יל שי השמ 'רל יתרמאו רייצ ןיליטשאק השמ 'ר ומש ומע רחא יתאצוה ינאו הלוח ינע יתרשמ ףסוי הזש טאקוד 'ז לודג ךרוצ :רכזנה השמ 'ר יל בישהו הברה תועמ ךרדבו אירדנאסילאב ודעב אטיגב 'ונה השמ 'ר םע יתכלהו .םיסנרפה ארקאו יתיבל אבת ומע יתרבדו חילצמ 'ר ומש דבכנ ידוהי ינפל אבו .םידוהיה םוקמ ונכלהו אייח 'ר תיבב ךלנש ךרטצנ .יל רמאו האצוהה רבד לע םיעבשמ הוצמ רבדב חולש רובח רבדממ ידוהי ינא ול יתרמאו 'קוד העבש ינא ךירצ ול יתרמאו ויניעב קחצמכ יתייהו .םינקז םידוהי ראש םא רמאו .םתוא תתל וצרי םא םיסנרפה םע רבדת לכוא יניאו יתינעתל ישש םוי הז ול יתרמאו .יקלה ןתא ינא ונתי יינטיפאקה תיבל ימוקמל יתרזחו .ןיי טעמ יל חלשת הלילה דע דבכנהו .םימו םחלו תוציב םא יכ יתלכא אלו רבד יל חלש אלו םלושמ רשא ןב ןועמש 'ר ינפל אבו יתוצמב לדתשה חילצמ 'ר אמורב תכלל םינקז םיעבשמ הוצמ חולש התאש יתעמש יל רמאו לכ ערפאו םידוהי םינש ךמע חלשאו ךוחלש המל ינעידוה רפסל לכוא אלו רויפיפאה לא ךלוה ינא :ול יתרמאו .האצוהה ןעמל דסח ימע השעת םאו .לארשי לכ תבוטל וילא םא יכ רבד ואובי םישנא םינש ימע חלשת לארשי לכו םינקזהו םשה תבהא רחאו הבוט הרושב ךל ובישי םהו תאזה הוצמב הכזתו אמור דע ונממ יתחקלו ינאטיפאקה תיבל רייצמה השמ 'רו ינא יתכלה ןכ רייצמה השמ 'ר תיבב אטיגב יתכלהו יל רשא לכ יתחקלו תושר .אמורב תכלל הניפס יל אצמת :ול יתרמאו חילצמ 'ר ינפל אבו .הנעתמ ינאו הלודגה הניפסה לא יתכלהו הנטק הניפסב יתסנכנ איהה הלילבו .תורוצ רייצמש השמ 'ר תיבב יתדמעו השע ןכו שי המ תוארל םיסכומה ואב רקובבו .רקובה דע הניפסב יתבשי אב ןכ ירחאו .ףסוי ךלה הנא יתעדי אל יכ יתאריו יתדחפו הכותב םוי יתבשיו ד"פר רדא שדוח שאר יששה םויב יתעסנו ינפל ףסוי ויינולופמ השמ 'ר תיבב וראזיפב יתעגהש דע הניפסב תבשה ןשיל הצרא אל יכ אמורב ינכירדת דסח ימע השעת ול יתרמאו ינא יתעסנו .םיסוס יל שקבו ךלהו .יל וארת ןכלו הזה הלילב הפ עסמ ברעו ברע לכב ןכו םידוהי הב היהש תרחא ריעב ףסויו בורק םוקמב םירופ ברעב יתעגהש דע הברה םידוהיה םע עסמל לאומש 'ר ומשו ידוהי תיבב אוונליטשאק ומש םוי יצח אמורל יתישעו עודיה רושה יתינק אוהה םויבו םירופ םוי ומע יתבשיו אמורב יתעגהו יתעסנ תרחמלו םינקזה יתוא ווצ רשאכ ונממ יתעגה רובח רבדממ .ל"צז המלש ךלמה ןב דוד ינא .לאל הלהת תנש ןושארה רדא שדוחל םוי רשע השמחב אמור תנידמ חתפב יתסעכו ברע ןושלב ימע רבדו האיציניומ דחא יוג ינפל אבו ד"פר תרשמהו ןקז ןבל סוס לע בכור ינאו רויפיפאה רצחב יתכלהו ומע ינאו רויפיפאה תיבב יתסנכנ ינאו ימע ואב םידוהיה םגו ינפב ילש לכ ואבו ו"אילוג ןמשחה ינפל יתסנכנ כ"חאו .סוסה לע בכור חא 'ונה ואילוג ןמשחה ינפל היהו יתוא תוארל םירשהו םינמשחה אבו 'ונה ןמשחהמ דמלמה היה אוהש יונכשא ףסוי ר"רהמכ וילא רבדמ ןמשחה ינפב ינאו יתפרצ ףסוי ר"רהמכ ונינפל רשא לכ ועמש םידוהיהו ימע אבש רבחה היה ילש ץילמהו .ןמשחהל יתרבד

[516] Zunz' Berichtigung bezüglich der scheinbar wider sprechenden Daten ist unnötig, da er sich von einer ungenauen Kopie verleiten ließ. In der mir vorliegenden Kopie sind die Data richtig. Auffallend bleibt das Datum ןושאר רדא שדוחל םוי ו"ט, da das Jahr 1524 kein Schaltjahr war, also nur einen Monat Adar hatte.


Quelle:
Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Leipzig 1907, Band 9, S. 514-517.
Lizenz:
Kategorien:

Buchempfehlung

Schnitzler, Arthur

Der grüne Kakadu. Groteske in einem Akt

Der grüne Kakadu. Groteske in einem Akt

In Paris ergötzt sich am 14. Juli 1789 ein adeliges Publikum an einer primitiven Schaupielinszenierung, die ihm suggeriert, »unter dem gefährlichsten Gesindel von Paris zu sitzen«. Als der reale Aufruhr der Revolution die Straßen von Paris erfasst, verschwimmen die Grenzen zwischen Spiel und Wirklichkeit. Für Schnitzler ungewöhnlich montiert der Autor im »grünen Kakadu« die Ebenen von Illusion und Wiklichkeit vor einer historischen Kulisse.

38 Seiten, 3.80 Euro

Im Buch blättern
Ansehen bei Amazon

Buchempfehlung

Geschichten aus dem Sturm und Drang II. Sechs weitere Erzählungen

Geschichten aus dem Sturm und Drang II. Sechs weitere Erzählungen

Zwischen 1765 und 1785 geht ein Ruck durch die deutsche Literatur. Sehr junge Autoren lehnen sich auf gegen den belehrenden Charakter der - die damalige Geisteskultur beherrschenden - Aufklärung. Mit Fantasie und Gemütskraft stürmen und drängen sie gegen die Moralvorstellungen des Feudalsystems, setzen Gefühl vor Verstand und fordern die Selbstständigkeit des Originalgenies. Für den zweiten Band hat Michael Holzinger sechs weitere bewegende Erzählungen des Sturm und Drang ausgewählt.

424 Seiten, 19.80 Euro

Ansehen bei Amazon