2) Seine Tätigkeit in Rom.

[517] Mit Übergehung des Unwichtigen soll hier nur das Wesentliche bezüglich seines Aufenthaltes in Rom und Italien exzerpiert werden.

ירבד לבקו ומע יתרבדו .... רויפיפאה תיבב ונכלה תועש 'חב יתוא ווצ ויניקזו ףסוי ךלמה ךיא ול יתרמאו תופי םינפ רבסב לכ לע יתפרצ ךלמה ןיבו רסקה ןיב םולש השעתש ךילא רבדל 'זנה םיכלמ םינשה לא בתכ יל בותכתו .... ךל בוט אוה יכ םינפ ךלמ לא ןכ םג יל בותכתו םתרזעב ונחנא היהנו וניתורזעב ויהי תרמא רשא םיכלמ םינשה רויפיפאה יל בישהו .ןאוג ירטיפ ךלמ ,רזעל ךרטצה התא םאו .לכוא אל ,םולש םהיניב השעא לא הבורק רתוי וצראו .... וילא בותכא ינאו ךל קיפסי לאגוטרופ רתוי הנש לכב הב תכלל םיליגר םה לודגה םיה ךרדו .ךצרא ףסוי היה ומש אידנקמ ימע אבש תרשמהו ........ םיכלמ םינשהמ תוטטק השוע היה םוי לכבש ינפמ ילופאנב ויבאל ויתחלש עשרה ךלממ לקימ ןוד רודשאבניאה ינפל ןושל ול היה םגו ... תובירמו תא ריוזחהל םא יכ יתאב אל ינא יכ רמאו ותוא ןישלהו לאגוטרופ ןישלה רשא וירבד אמורמ םיסונאה ועמשו .םידוהי םיסונאה יתבשחו .... ךלש תרשמה גורהל ונינוצר ורמאו ילא ואבו םהילא תחת) רויפיפאה ןיבו יניב ןמגרות היהיו רוזעל יל היהי ימ ינפל אבש אסיפמ לאינד 'ר .. דחא שיא יתיארו (ואילוי ןומשחה זאו .... לכוקמו םכחו דואמ דע דבכנו רישע אוהו רויפיפאה .... עסי אל אוה ךיא ילא לאינד 'ר רדנו .... יבל ירדח לכ ול יתרמא לא בתכ יל בתכ זאו .... םיבתכמה לכ יל לבקיש רע אמורמ .... רויפיפאה תיבב יתכלהו לאינד 'רמ סוסה יל ואיבהו .... רויפיפאה 'ר) אוהו ינא יתסנכנו .... םירדחה לכ יל וחתפו יתרשמ לכ םע בורק ךינפל יתדמע ינא ךיא ומע יתרבדו רויפיפאה ינפל (לאינד רובעאש םירצונה לכל םגו .. םיבתכה יל בותכת ... ינוצרו הנשל השעא ינא ... רמאו םיבוט םירבד בישמ רויפיפאהו ... םצראב היהו ןיטאל השמ ומשש רחא שיו ..... רודשבניאה הצורש המ לכ לאינד 'רו ... ליקימ ןוד לא םויה לכ רבדמ היהו ידגנכ דמוע לבק םיטעומ םימי ךותו ..... ךירצה לכ יל השוע היה אסיפמ 'ר אמורמ ... םידבכנ 'ד ינפל ואבו ... רויפיפאה תאמ םיבתכמה תא בותכל וצרו .. לקסא אפורה הרוהי 'רו ונרופסמ הידבוע יכ .... םהילע יתסעכו ןורכזל .... רויפיפאה ילא השעש טיוירב ומע רבדו לאינד 'ר רויפיפאה ארק ןכ רחאו ....... םילגרמ םה שדוחל םימי ד"כב תועש ח"כ וינפל ךלא יכ הוצו ... .ידעב בתכ ךל יתישע ינא ךיא ילא רבדו .. וינפל יתכלהו ... ןושארה ךתוא ורבדיו ... לאגוטרופ ךלמל םג יתבתכו ןאוג ירטיפ לא.

[517] Darauf folgt eine lange Erzählung, wie der portugiesische Gesandte Miguel Ausflüchte machte, um ihm das verlangte sauf-conduit (ןוחטב) nach Portugal vorzuenthalten. Von diesem portugiesischen Gesandten Don Miguel da Silva berichtet auch Herculano aus portugiesischen Urkunden über die Einführung der Inquisition (Da origem I, p. 216): era nuncio e legado a latere em Lisboa D. Martinho de Portugal, que, tendo ido por embaixador a Roma em 1525 para substituir D. Miguel da Silva. Auch das. II. 304 f. Don Miguel da Silva. ... enviado a Roma embaixador ... Foi mandado retirar, sendo substituido por D. Martinho. Miguel da Silva war noch Gesandter in Rom während Davids Aufenthaltes daselbst bis 1525. Auch von Don Martinho, welcher auf Don Miguel folgte, ist in Davids Tagebuche die Rede (w.u.) ירחא םויה יצחב יתסנכנש ומכ רדאב ו"טב םויה יצחב אמורמ יתעסנ ןכ ואבו ... המימת הנש אמורב יתדמעש אצמנו רדאב ו'טב אמורב ןילימ 'ה םיסוס םישולשב יתוא תוולל םידוהיה

Über Roncelin (ןילצנור), Viterbo, Bolsena, Siena reiste er nach Pisa und verweilte dort im Hause des Sohnes des angesehenen, reichen und frommen Mannes Jechiel von Pisa beinah 7 Monate: dort wurde er mit großer Aufmerksamkeit behandelt. Auch Señora Benvenida Abrabanela erwies ihm Ehre und machte ihm Geschenke: 'א אסיפ ריעב ילופאנמ ארויניסה ילא החלשו החלש םגו ... בהז וב שיו תורבדה תרשע וב בותכ הפי ישמ לגד החלשש דבלמ ,המשל ימצע שובלל בהזמ הקרימא ארוניסה ילא .תועמ םימעפ 'ג אמורב יתויהב ילא Er erzählt ferner, daß, nachdem Don Miguel vom Könige von Portugal abberufen und an seine Stelle Don Martinho als Gesandter nach Rom gesandt wurde, dieser ihm günstige Nachricht überbrachte und ihm ein Schiff in Livorno zur Fahrt nach Portugal anwies. םיטעמ םימיל ןכ ירחאו ןיד חלשו אמורמ ליקימ ךוד (?) ךלמה לאגוטרופ ךלמה חלש בתכ אמורב עיגהש ףכת ןיטרמ ןודו .רודשאבניא ןיטרמ ןיד ליקמ תאב התא ךיא .ךילע עמש לאגוטרופמ ךלמה ךיא אסיפב ילא תאזב ךלתו ךמצע ןקתת ןכל .בל בוטו חמש אוהו ותדובעל הניפסה. Von Pisa reiste er über Livorno auf einem Schiffe nach Cadix (יצילאק, zu lesen יצידאק), wo er von den spanischen Behörden beinahe arretiert und festgehalten worden wäre. Es wurde indes seiner weiteren Fahrt kein Hindernis entgegengesetzt, und er konnte auf einem portugiesischen Schiffe über Almeria nach Tavira, der Grenzstadt Portugals, gelangen. Hier zeigte er dem Richter ein Schreiben vom Papste vor, wurde infolge dessen freundlich behandelt, und weilte dort 40 Tage im Hause eines Marranen (סונא), bis Empfehlungsbriefe für ihn vom König eingetroffen waren.


Quelle:
Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Leipzig 1907, Band 9, S. 517-518.
Lizenz:
Kategorien:

Buchempfehlung

Klopstock, Friedrich Gottlieb

Hermanns Schlacht. Ein Bardiet für die Schaubühne

Hermanns Schlacht. Ein Bardiet für die Schaubühne

Von einem Felsgipfel im Teutoburger Wald im Jahre 9 n.Chr. beobachten Barden die entscheidende Schlacht, in der Arminius der Cheruskerfürst das römische Heer vernichtet. Klopstock schrieb dieses - für ihn bezeichnende - vaterländische Weihespiel in den Jahren 1766 und 1767 in Kopenhagen, wo ihm der dänische König eine Pension gewährt hatte.

76 Seiten, 5.80 Euro

Im Buch blättern
Ansehen bei Amazon

Buchempfehlung

Geschichten aus dem Biedermeier III. Neun weitere Erzählungen

Geschichten aus dem Biedermeier III. Neun weitere Erzählungen

Biedermeier - das klingt in heutigen Ohren nach langweiligem Spießertum, nach geschmacklosen rosa Teetässchen in Wohnzimmern, die aussehen wie Puppenstuben und in denen es irgendwie nach »Omma« riecht. Zu Recht. Aber nicht nur. Biedermeier ist auch die Zeit einer zarten Literatur der Flucht ins Idyll, des Rückzuges ins private Glück und der Tugenden. Die Menschen im Europa nach Napoleon hatten die Nase voll von großen neuen Ideen, das aufstrebende Bürgertum forderte und entwickelte eine eigene Kunst und Kultur für sich, die unabhängig von feudaler Großmannssucht bestehen sollte. Für den dritten Band hat Michael Holzinger neun weitere Meistererzählungen aus dem Biedermeier zusammengefasst.

444 Seiten, 19.80 Euro

Ansehen bei Amazon