παρα-τάσσω

[502] παρα-τάσσω, att. -ττω, daneben, neben einander ordnen, bes. in Schlachtordnung stellen; Her. 9, 31; ἅπαντας παρέταξε παρὰ τὸ Λύκειον, ὡς μαχούμενος, Xen. Hell. 1, 1, 33; τὸν πολέμαρχον παρατάξαι ἐκέλευσε τὸ στράτευμα, 4, 3, 21, öfter; Folgde, bes. im med.; Xen. Cyr. 5, 3, 5; Pol. 1, 9, 4 u. sonst; auch von der Flotte, ἀνταναγαγόμενοι καὶ παραταξάμενοι ἐναυμάχησαν, Thuc. 1, 29; – παραταξάμενοι τοῖς πολεμίοις, Isocr. 12, 92; ἀλλήλοις, Xen. Hell. 4, 3, 5; πρός τινα, Isocr. 4, 96; Pol. 2, 1, 8 u. A.; ἐπί τινα, App. B. C. 5, 22; – pass., παρά τινος, Her. 8, 95; τοὺς παρατεταγμένους ἱππέας, Thuc. 7, 78, u. sonst; komisch λοπάδων παρατεταγμένη φάλαγξ, Diphil. bei Ath. VI, 231 a. – Oft ist mit dem »sich gegen Einen in Schlachtordnung stellen« der Begriff des Kampfes vrbdn, πολλάκις παραταττόμενοι τοῖς πολεμίοις, Pol. 1, 39, 12; vgl. Dem. 59, 95. – Uebertr. sagt Plat. ἀγωνιᾶν καὶ παρατετάχϑαι πρὸς τὸ ἀπ οκρίνεσϑαι, Prot. 333 e. – Sp., wie Plut., auch = sich vorsetzen, einen Entschluß bei sich fassen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 502.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: