4) Salomo Molchos Bekanntschaft mit David und Entfernung aus Portugal.

[521] Dieses Moment in der Geschichte der beiden Schwärmer ist noch gar nicht ins rechte Licht gesetzt worden. Man nahm gewöhnlich an, daß Molcho von David zum Judentum zurückgeführt worden sei und mit ihm zugleich Portugal verlassen habe. Beides ist unrichtig, wie Molchos authentische Darstellung [521] selbst in seinem ersten Sendschreiben an Joseph Taytasak (o. S. 511 II.) ausweist, die mit Davids Bericht übereinstimmt. Dieser erzählt nämlich von Molcho – ohne ihn beim Namen zu nennen – daß der Sekretär des Königs von ihm verlangt habe, die Beschneidung an ihm vorzunehmen, daß er es aber verweigert und ihn auf die Gefahren aufmerksam gemacht, daß dieser sich heimlich beschnitten, und daß David ihm infolgedessen geraten habe, um dem Tode zu entgehen, nach Jerusalem auszuwandern. השע רשא אוהה רפוסה ילא אבו תרידב ךלמה ינפמ אבחתמ אוה יכו אבחהב הלימ תירבה הארת :ול יתרמאו ומע יתסעכו הלילה הזב ימע רבדו .םיסונאה ףורשי ןפ ךלמה ינפמ אצתו םילשוריל ךל ךלת ,ונילע תמרגש המ ינפל יתעגה הליחתב ילא אב רפוסה הז יכו .ינפמ ךלהו ךתוא ... תירב השוע היה ךיא הלילב םלח אוה ךיא .ילא רמאו .ךלמה .... תירבה ילא השעתו דסחה הז ימע השעת יל רמאו .הלימ הזה רבדה עדוי יא ,ונל םגו הנכס ךל היהי ןפ ... ומע יתסעכו התא ןעי .. השעת אלש ךל רמשהו ... יתישע ינא יכ ילא ורמאי וניב השועו ינפמ ךלוהו .הלודג הנכסב היהנ םיסונאה לכו ינאו ול ךלהו חרבו ... ךלמה ינפל דבוכמו רפוס אוהו .לעופה הז וניבל הז השועש המרג ינא ךיא ורמא ... םירשהו ךלמהו .אוהה רפוסה .ימצעב ינא .. ול יתישע אל םא ףא ,תירבה רפוסה

Dasselbe bestätigt Molcho in dem genannten Sendschreiben (das hier der Seltenheit des Druckwerks wegen, dem es entnommen ist, Platz finden mag), wie er sich an David gedrängt habe und von ihm eher zurückgewiesen als ermutigt worden, und wie er allein Portugal verlassen und angegeben habe, er reise in Davids Auftrage. Aus diesem Sendschreiben ergibt sich auch, daß er zunächst nach der Türkei gewandert ist und zur Zeit der Abfassung des Schreibens erst die Absicht hatte, sich nach den Ländern der Christenheit zu begeben. Joseph Kohens Angabe, daß er zuerst in Italien gewesen sei, muß demnach berichtigt werden.

רשא רחא יהיו .לאגוטרופמ יתעיסנ תבים דיגהל יתאב התע תיב רצחל ינבוארה דוד ר"רוהמ דיסחה ליח רובגה שיאה עיגה וז תונושמ תוארונ תוארמ יתיאר הלילה םולחב לאגוטרופמ ךלמה יל ןתני רשאכ םרופיסב בר ןמז ךיראיו דואמ יתלהבנ רשא וזמ תירב השעאש ילע וויצ יתיארש הארמה תילכתו .םדיגהל תושר ול דיגמו ץ"י דוד ר"רהמ ינפל ךלהתמ ינא םויו םוי לכבו .הלימ ותביסבש יתעדב הלע יכ .הזמ ותצע תעדל ימולחב יתיאר רשאכ :יל רמאו ינממ הסכמו םילעמ היה אוהו .םהה םירבדה יל ןיארנ תוארמה ךל וארי ידי לעש ינא המ יכו המואמ יתעדי אל הז לכמ תולגל הצור וניא ילוא יבלב יתרמאו .האור התא רשא תוארונה יתישע הלילבו .ותאמ יתכלהו הלימ תירב השעאש דע רבדה יל ףא ינאפרו ינרזע ומש ןעמל ה"בקהו יתא שיא ןיאו הלימ תירב תתוש היה םדה יכ יתפלעתנו יתשגרה באכו לודג רעצש יפ לע ןמז טעמב יתוא אפיר ןמאנ אפורה ןמחרהו .רבגתמה עבונ ןיעמכ יתטממ יתדמעש רחאו .רפוסי יכ (jeamen ןמאי .l) ןמאנ אל לאו ךירבד ימע ינודא רבד ול יתרמאו דוד ר"רהמ לא יתכלהו לוהמ ינירהו הלעתי יארוב תוצמ יתמייק רבכ יכ ינממ הסכת המ רמאו יב רעגו תופועז םינפ יל הארה זאו .לארשי ינבמ דחאכ םאש הלודג הנכסב ךתואו יתוא תאבהש (תישע .l) יתישע תאז יתעדי אלש המ ןכ תושעל ךתוא יתיתפ ינאש רמאי ךלמל עדוי יבלב היה הז לכ םעו .וירבד לע דואמ יתחמשו .יבל לע הלע אלו יארוב םתוחב םותח יתייהש רחאו הלאה םירבדה ינממ םילעמ יכ תולודג תודוס ילא ולגנו םימוצעו םילודג םירבד ילא וארנ םילודג םיפוריצו השודקה הלבקה המכח תומולעת ינעידוהו תרותב יבבל תא וריאהו המכח תורצוא ינוארהו תוריפסהמ יתשרהו המרגות תוכלמב אובאש ילע וויצ זאו ,וניהלא תובושתו תוביר ירבד ילעמ לקהלו תוביסה םסרפל [hursheti] םהינחמב הנירה יתרבעהו .לארשי ינב תוריקחו תושרדו תולאשו תמאה התע לבא המרגותל רתסנ תוחילשב ינחלש דוד ר"רהמ יכ רשב יפ לע יתעיסנ אלו יתלמ אל יכ ץראו םימש השוע ינפל דיגא יתיאר רשא תוארמה דיגא התעו :וניהלא 'ה יפ לע םא יכ םדו :ימולחב

רויח גלשכ והארמו דואמ ךורא ונקזו דבכנ ןקז הנהו אראו ומע יתכלהו םילשורי תוברוחמ תחא הברוחל ימע אב יל רמאו ךרדבו בר ןמז ךרדב ינאש הארנ הלאה םירבדה ךותבו םשל לכל תודרפנ םהיפנעו דחא שרושמ ואצי םלוכש תונליא 'ג יתיאר תונוי ןהינבו ,תונבל הברה (תונוי .l)תנוי יתיאר םיפנעה לעו חור הארנ םהילעש ןשד ןווגו ,תונבלהמ תובר םהו ןשד ןווגמ תורחא ונתשנו םדוקמ תונבל ויהש קר הליחתבכ עבטב םהל היה אלש ןמ םיטעמ םהו םהיניב תורוחש תורחא תונויו .ןשד ןווגל הדשה ךותבו עובר לודג הדש היה תונבלה ולאל ךומסו .תונבלה םישרפ המחלמה ישנא בר םע היה רהנה רבעמו לודג רהנ רבע םיחמרו תוברח דואמ דע הברה המחלמ ילכב םיסוס יבכור ליחה תנווכו .שא םע לזרב םירודכ םירומ המחלמ ילכו תותשקו וניתנוכשמ םה תונליאה םירמוא יתעמשו .תונליאה תירכהל הזה תונליאל עיגהל םילוכי ויה אלו .ץראל םליפנו םתירכנ ךכל תורוחש תונויל םיכמ ויהו םהיניב קיספמ היה רהנהש םתירכהל תולודג תופוע םיאב ויהו ץראל תולפונ ויה דימו .תונשודמל םגו תא האור ינאו :םהמ דחא ראשנ אלש דע םרשב תא תולכוא ויהו תעבו .תונשודמהו תורוחשה תונויב השענה דואמ הלודגה הכמה םהל רמואו .הזה רבדה המ ינממ ולאשו םישנא ילא וברק איהה םג תוכהל םיצור התעו ץראל תולפונה וללה תונויה תא וכה הנה אלש ןליאה תא (? וענמ) יואלמ דואמ תופי ויה רשא תונויה תא ןגהל הציחמו הלעמ רדג םהל השענ םישנאה ילא ורמאיו .שביי הציחמ םהל תושעל םהל ונרהמו הזכ השענ םהל רמואו .םדעב רוחא ובישה אל המחלמה ישנאו רהנל ךומס םישרקו רפעמ ונשעש הציחמה ואר רשאו םתימהלו תונויה תוכהלמ םהידי תצק וכה םגו שא לש המחלמ ילכב התוא םיסרוה ויה םליצהל תא לוכאל םידרוי ויה תולודגה תופועהו ימע ויה רשא םישנאה רודכב הזחב יתוא וכה הז ךותבו .תונויהל ושעש ומכ םרשב חרוטב יתקזחתהו יתצמאתהו ירוחאמ רודכה אציו שא ילכב לורב יתלפנבו ץראל יתלפנו חכ יתרצע אלו ץראל לופא אלש לודג רשב תא ולכאש ומכ ירשב תא תופועה ולכאיש יל יוא יתרמא יתייה הז לכ םעו .יחא ןיב יתוא ורבקי אלו יתא רשא םישנאה ורמאש המ אוה תמא רמואו תולודג תוארמ יתיארו יתעדב בשוימ רתוי תומה רחא םדא האור םילודג םירבדש םייחב יתויהב ןווגל ונתשנ ןתצקמ ןליאב ויהש תוניבלה תונויה האראו .םייחמ ילצא םידמועה םישנאהו ןבלה ןווגל ונתשנ תונשודמהו ןשד ימ :ולאל ולא ולאשו יתואפרל השא יל ואיבה םייח וראשנש אל ןיידעו ינולפ תשא תינולפ השאה תאז יל ובישהו תאזה השאה םינונחתב י"שה ינפל השאה ללפתתו ,המש תא תולגל יתשרוה דואמ דע ילע םילבאתמ ויה םהה םישנאהו ינאפריש הליפתבו ,ןהלש ןווג הנתשנ םהמ הברהו תוטעמתמו תוכלוה ויה תונויהו גלשכ םיבל וידגבו שיא הארמכ יתיאר איהה השאה תלפת ךותבו ארונ והארמו ודגנכ דחא שיא אראו םיהלא הארמכ והיארמו ויהו םיראופמו םירקיו םינבל רתוי וידגבו ןושארה ןמ רתוי דואמ היטה ילב הוש םינזאמה ןקתל ןווכמ ויהו תולודג םינזאמ ודיב לודגה שיא ינשה .יתיארש ןושארה שיא ךרדב תכלל ליחתהו לאש .ילא בורק םהינש ועיגהש דע ודגנכ ריואב ךלוה היה ונממ הז לע ףוע םוש דרי יכו :יתא םידמועה םישנאל ןושארה שיא םהה םישנאה חלש דימו וילע ועיגיש תופועל ונחנה אל .ובישהו ונינש ונראשנו הדשב םהמ דחא םוש הארנ אלש דע קוחרמל לפנ ןושארה שיאהו .ריואב ונילע דמע ינשהו לודגה שיאהו .דחי ימע רבדו יפכ לע ויפכו יניע לע ויניעו יפ לע ויפ תשיו ילע ידמע לע ינדימעיו רפסמ םימעפ שחלב וניהלא םשב םירבד ןה המ םהינווג יונשו הלאה תונויה הרקמ תא תנבהה :יל רמאיו םתוא םיתיממו םתוא םיכמה הלאה םיוגה םגו תורומ ןה המ לעו .התע דע הזה רבדה תא ךדבע ןיבה אל ינודא רמואו ? אוה המ היהו םהילע יתמחרו ירבח םע וללה תונויה לע ימחר ורמכנ ךא ,ןהיארמ יתעדי אל םגו ןה המ יתעדי אל לבא םהילע באוכ יבל ןפוס ןיבתו וללה תולייחה לכ תא הארו ךיניע אנ אש ילא רמאיו שיאהו רפע לג ושענו םהה םיוגה לע חפיו ,תונויה ןה המ עדת ויה רשא רהנה רובעב היהו םהה םיוגה תוכחל רהנה רבע אל הזה ונבלתנ םלוכו םה םנווג וניש רשא תונויה לע הפנ םגו תונויה םש רתוי םימ הברה רהנהו התרבחמ הנושמ תחא התיה אל ןהבו םהיתוריפו הזמו הזמ רהנה תפש לע תונליא ואציו הנושארבמ ודבע לא ינודא דגה שיאה לא רמואו איהה תעב הזמ הז תונושמ אל ילא רמאיו .ךיניעב ןח יתאצמ םא הלאה םיסנהו םיתפומה המ .ךממ םלענ היהי אל לבא םירבדה תא תעדל התע לכות היהאש ידכ ודבע לא ינודא רבד ול יתרמאו וינפל יתיוחתשהו ץקיאו .יתוא ךרביו םירבדה ולא (לש?) לכ ושוריפ עדאש חוטב ןקזה הארמכ יתיאר ךכ רחאו המואמ יתנבה אלו תאזה הארמהמ ןיידעו .לכה יל שריפ אוהו תונושארה תוארמב יתיארש ןושארה ךורב שודקה ינעיגישכו .שריפש הממ רבד םסדפל תושר ינא ןיא םע יתיארש לכמ הכוראב רובח השעא םודא ץראל חלשל אוה .ומש יבשוחלו 'ה יאריל הנחלשא םשמו בטיה ראב שוריפ

Molcho muß demnach bereits vor 1526 Portugal verlassen haben.


Quelle:
Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Leipzig 1907, Band 9, S. 521-524.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:

Buchempfehlung

Anselm von Canterbury

Warum Gott Mensch geworden

Warum Gott Mensch geworden

Anselm vertritt die Satisfaktionslehre, nach der der Tod Jesu ein nötiges Opfer war, um Gottes Ehrverletzung durch den Sündenfall des Menschen zu sühnen. Nur Gott selbst war groß genug, das Opfer den menschlichen Sündenfall überwiegen zu lassen, daher musste Gott Mensch werden und sündenlos sterben.

86 Seiten, 5.80 Euro

Im Buch blättern
Ansehen bei Amazon

Buchempfehlung

Geschichten aus dem Biedermeier II. Sieben Erzählungen

Geschichten aus dem Biedermeier II. Sieben Erzählungen

Biedermeier - das klingt in heutigen Ohren nach langweiligem Spießertum, nach geschmacklosen rosa Teetässchen in Wohnzimmern, die aussehen wie Puppenstuben und in denen es irgendwie nach »Omma« riecht. Zu Recht. Aber nicht nur. Biedermeier ist auch die Zeit einer zarten Literatur der Flucht ins Idyll, des Rückzuges ins private Glück und der Tugenden. Die Menschen im Europa nach Napoleon hatten die Nase voll von großen neuen Ideen, das aufstrebende Bürgertum forderte und entwickelte eine eigene Kunst und Kultur für sich, die unabhängig von feudaler Großmannssucht bestehen sollte. Michael Holzinger hat für den zweiten Band sieben weitere Meistererzählungen ausgewählt.

432 Seiten, 19.80 Euro

Ansehen bei Amazon