παρα-καθ-ίζω

[480] παρα-καθ-ίζω (s. ἵζω), daneben oder dabei niedersetzen, Plat. Rep. VIII, 553 d u. Sp.; häufiger im med., καί μοι κέλευε αὐτὸν ἐνϑάδε παρακαϑίζεσϑαι, Plat. Theaet. 144, d; καϑίσας αὐτὸν καὶ παρακαϑισάμενος εἶπεν ὧδε, Xen. Cyr. 5, 5, 7; fut. παρακαϑιζησόμενος, Plat. Lys. 207 b; – ἕνα δ' ἑκάτερος παρεκαϑίσατο διαιτητήν, Dem. 33, 14, neben sich niedersitzen lassen; Sp., wie Luc. pisc. 12.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 480.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: